فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي, پاییز 1379, دوره 4, شماره 3 (پیاپی 15)
 5 مقاله