نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه انجمن آمار ايران, آبان 1390, دوره 10, شماره 2
 8 مقاله