فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه طب و تزکيه, زمستان 1380, دوره -, شماره 43
 14 مقاله