فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام, بهار و تابستان 1382, دوره 11, شماره 39-38
 8 مقاله