فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام, بهار 1380, دوره 9-8, شماره 30-29
 8 مقاله