فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, زمستان 1379, دوره 8, شماره 32
 15 مقاله