فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي, اسفند 1379, دوره 32, شماره 39
 12 مقاله