فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي, پاييز 1389, دوره 2, شماره 6
 7 مقاله