فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مكانيك اميركبير (اميركبير), تابستان 1388, دوره 41, شماره 1
 11 مقاله