فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش زبان هاي خارجي, 1383, دوره -, شماره 21 (ویژه نامه فرانسه)
 9 مقاله