فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تعاون و كشاورزي (تعاون), آبان و آذر 1388, دوره 20, شماره 208-209
 8 مقاله