فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي, زمستان 1380, دوره 5, شماره 4 (پیاپی 20)
 6 مقاله