نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي), زمستان 1388, دوره 6, شماره 23
 8 مقاله