فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه طب جنوب, اسفند 1379, دوره 3, شماره 2
 12 مقاله