فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد, تابستان 1379, دوره 8, شماره 2 (ویژه نامه آموزش پزشکی)
 17 مقاله