فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), بهار 1381, دوره 5, شماره 1 (پیاپی 18)
 8 مقاله