فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين, زمستان 1381, دوره 6, شماره 4 (پیاپی 24)
 14 مقاله