فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران, بهار و تابستان 1381, دوره 14, شماره 2-1(پیاپی 29)
 10 مقاله