نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار), پاييز 1389, دوره 16, شماره 3 (پياپي 62) (همراه با چكيده مقالات دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكي ايران)
 158 مقاله