فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي, بهار و تابستان 1384, دوره 5, شماره 1 (پياپي 13)
 10 مقاله