فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش فيزيك ايران, تابستان 1381, دوره 3, شماره 2
 9 مقاله