فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله فيزيك زمين و فضا, 1383, دوره 30, شماره 1
 9 مقاله