برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز, بهار 1380, دوره 16, شماره 2 (پیاپی 32) ویژه نامه علوم اجتماعی
 12 مقاله