فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, پاییز 1379, دوره 5, شماره 3
 14 مقاله