فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), زمستان 1383, دوره 6, شماره 1 (مسلسل 21) ویژه نامه استئوپروز
 11 مقاله