فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), زمستان 1382, دوره 6, شماره 4 (پیاپی 25)
 8 مقاله