فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران, تابستان 1381, دوره 20, شماره 2
 11 مقاله