فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), زمستان 1383, دوره 7, شماره 4 (پیاپی 29)
 8 مقاله