فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار), بهار 1381, دوره 9, شماره 1 (مسلسل 23)
 12 مقاله