فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), بهار 1384, دوره 8, شماره 1 (پیاپی 30)
 8 مقاله