فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), پاییز 1380, دوره 4, شماره 3 (پیاپی 16)
 8 مقاله