فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran), پاییز 1380, دوره 13, شماره 3 (مسلسل 38)
 11 مقاله