فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran), تابستان 1380, دوره 13, شماره 2 (مسلسل 37)
 11 مقاله