فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشور پزشكي, آبان 1381, دوره 10, شماره 41 (ویژه مقالات علوم پزشکی)
 9 مقاله