فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه فني و مهندسي مدرس, پاییز 1380, دوره -, شماره 5 (ويژه نامه مهندسی و علم مواد)
 8 مقاله