فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran), پاییز 1381, دوره 14, شماره 3 (مسلسل 42)
 8 مقاله