فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, تابستان 1379, دوره 5, شماره 2
 22 مقاله