فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز), پاييز و زمستان 1380, دوره 44, شماره 181-180
 10 مقاله