فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز), بهار و تابستان 1380, دوره 44, شماره 179-178
 8 مقاله