فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي, تابستان 1381, دوره 2, شماره 2 (پیاپی 5)
 8 مقاله