فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي, زمستان 1380, دوره 1, شماره 3 (پیاپی 3)
 14 مقاله