فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي, زمستان 1381, دوره 2, شماره 4 (پیاپی 7)
 6 مقاله