فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه نشريه دانشکده مهندسي, 1381, دوره 14, شماره 2
 7 مقاله