فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون باغباني ايران, بهار و تابستان 1379, دوره 1, شماره 2-1
 7 مقاله