فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, زمستان 1379, دوره 2, شماره 4 (مسلسل 8)
 8 مقاله