فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز, بهار 1383, دوره 21, شماره 1 (پیاپی 40) ویژه نامه زبان انگلیسی و زبان شناسی
 17 مقاله