فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز, تابستان 1382, دوره 20, شماره 1 (پیاپی 39)
 11 مقاله