فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي, زمستان 1381, دوره 9, شماره 30
 4 مقاله