فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, پاييز 1380, دوره 3, شماره 3 (مسلسل 11)
 8 مقاله