فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, تابستان 1380, دوره 3, شماره 2 (مسلسل 10)
 9 مقاله